top of page

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Alle genoemde prijzen zijn excl BTW.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Franco thuis bezorgd in Nederland vanaf een nettowaarde van € 1250-.

Franco levering in Belgie in overleg.

Leveringen vinden plaats na ontvangst betaling, tenzij anders overeengekomen. 

Niels popcorn zal proberen alles zo goed mogelijk te verpakken maar wij kunnen geen garantie geven op breuk. Verzenden geschiedt altijd op eigen risico

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden 

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, betreffende door Niels popcorn aangeboden, verkochte en vervaardigde producten, materialen en onderdelen, hierna verder aangeduid met "producten".

b. Waar hierna verder van "verkoper" respectievelijk " koper" word gesproken, wordt hieronder verstaan dan wel mede-verstaan Niels popcorn als aanbieder, verkoper of leverancier of welke andere hoedanigheid ook, respectievelijk de aspirantkoper, koper, ontvanger.

c. Waar hierna van "verkoop" respectievelijk "koop" word gesproken worden hieronder verstaan alle overeenkomsten op welke deze voorwaarden op enigerlei wijze toepasselijk zijn verklaard.

d. Een verwijzing door koper naar eigen algemene voorwaarden wordt door de verkoper nadrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen.

a. Alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Mondelinge mededelingen zijn voor verkoper niet bindend, tenzij door hem binnen 14 dagen na het doen van de mededeling schriftelijk bevestigd.

c. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging .

d. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3. Retour recht.

a. Van retourrecht zijn de volgende zaken uitgesloten: levensmiddelen, geopende verpakkingen, speciaal in opdracht van koper vervaardigde- bestelde artikelen enz..

b. Retour zenden van artikelen geschied voor rekening en risico ven de koper.

c. Vanwege voedselveiligheid, houdbaarheid en/of specifieke bewaarvoorschriften kunnen producten zoals kant en klare producten, toppings en ingrediënten niet geretourneerd worden!

Je kunt overige goederen alléén retourneren wanneer deze ongebruikt zijn, en verpakt in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie. De kosten van de retourzending zijn voor je eigen rekening. Wanneer je goederen retour wilt sturen dien je ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website. Je bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending dus je moet de producten op dusdanige wijze verpakken zodat deze niet kunnen beschadigd kunnen raken tijdens het transport.

4. Prijzen en kosten.

a. De prijzen van de verkoper zijn gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van andere kosten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

b. Prijzen zijn berekend voor leveringen af fabriek, respectievelijk af magazijn, onverpakt, tenzij anders overeengekomen.

5. Levertijden

* Levertijden zijn niet gegarandeerd!

Voor de bezorging zijn wij afhankelijk van PostNL/externe partij  dus daarom zijn levertijden niet gegarandeerd.
In 9 van de 10 van de gevallen verloopt alles gewoon zoals gepland maar het kan dus een enkele keer voorkomen dat een pakket vertraging oploopt.

 

Daarnaast kan het, als gevolg van piekdrukte in het magazijn, ook voorkomen dat de verwerking van orders naar de volgende werkdag wordt doorgeschoven. Wij adviseren je dan ook om tijdig je inkopen te doen en het niet op het laatste moment aan te laten komen!

6. Risico in verband met levering.

a. Tot de verzending heeft plaatsgevonden, zijn de producten voor rekening en risico van de verkoper.

Na de verzending/ levering zijn de producten voor rekening en risico van de koper.

b. De wijze van transport, verpakking etc. wordt indien geen nadere aanwijzing door de koper aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen.

c. de verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan, wanner de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoeradressen etc. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. de verkoper zijn.

7. Wettelijke voorschriften.

a. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien een der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

b. De koper is ten aller tijden verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de voor hem wettelijk geldende toestemmingen en vergunningen, en eventuele toestemmingen van andere betrokkenen o.a. huiseigenaar, enz..

8. Overmacht.

Onder overmacht wordt in deze algemene leverings- en reparatievoorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of ander ernstige storing in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.

9. Afbeeldingen

a. Afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke verkoper verstrekt, blijven eigendom van de verkoper en moeten op verkopers verzoek direct aan hem worden teruggezonden.

b. Koper is er voor verantwoordelijk, dat deze tekeningen enz. niet worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden.

c. De verkoper behoudt het auteursrecht voor op de door hem gemaakte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen en ideeën. Deze blijven - ongeacht de vraag of de teken-ontwerpkosten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht - zijn eigendom.

bottom of page